Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόταση για εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.). μετά την 5η εβδομάδα του Β εξαμήνου (Δ εξαμήνου σπουδών ή μεγαλύτερο στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης), και ενώ συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: να έχουν παρακολουθήσει το μάθημα ‘Βιοστατιστική – Ανάλυση δεδομένων’, να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στο μάθημα ‘Μεθοδολογία Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας’ και σε δύο επιπλέον μαθήματα του Α εξαμήνου σπουδών. Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών δύναται να θέσει και επιπλέον προϋποθέσεις, όπως ενδεικτικά παρακολούθηση σεμιναρίων για την χρήση της βιβλιοθήκης, συγγραφή επιστημονικών εργασιών κ.λπ.

Οι διδάσκοντες/ουσες κατά την έναρξη του Β εξαμήνου μπορούν να προτείνουν θέματα τα οποία θα επιλέξουν οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/φοιτήτριες. Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με ένα/μία διδάσκοντα/ουσα του Δ.Π.Μ.Σ., προκειμένου να αναλάβει την καθοδήγηση και εποπτεία της Μ.Δ.Ε. τους ως επιβλέπων/ουσα. Το αρμόδιο όργανο του Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από αίτηση του/της υποψήφιου/ας, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, ο/η επιβλέπων/ουσα και σύντομη περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, εγκρίνει την εκπόνηση και ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα της Μ.Δ.Ε. Παράλληλα ορίζει δύο (2) επιπλέον μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και ανήκουν στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα στην οποία ανήκει θεματικά η εργασία για να συσταθεί η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.), η οποία θα αξιολογήσει τη διπλωματική εργασία και την παρουσίασή της και θα πραγματοποιήσει την τελική εξέτασή της.

Για κάθε εργασία μπορεί επίσης να οριστεί ως Συνεπιβλέπων/ουσα μέλος Δ.Ε.Π. ή ερευνητές/τριες των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ εκτός των μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ή υποψήφιος διδάκτορας σε ένα από τα τρία συμμετέχοντα τμήματα. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν επαγγελματίες εκτός πανεπιστημίου κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα στην οποία ανήκει θεματικά η εργασία.

Τα μέλη της Τ.Ε.Ε. και οι Συνεπιβλέποντες/ουσες μπορούν να ανήκουν σε Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο ή εργασιακό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και δεν είναι απαραίτητο να έχουν παρέχει διδακτικό έργο στο μεταπτυχιακό.

Τροποποίηση θέματος ή αντικατάσταση μέλους της Τ.Ε.Ε. γίνεται κατόπιν πρότασης του/της φοιτητή/φοιτήτριας ή του/της επιβλέποντα/πουσας προς το αρμόδιο όργανο του Δ.Π.Μ.Σ. και εξετάζεται κατά περίπτωση. Αλλαγή υπό την έννοια της μικρής τροποποίησης – συγκεκριμενοποίησης του τίτλου της διπλωματικής εργασίας χωρίς αλλαγή του γενικού θέματος και του βασικού σχεδιασμού της μελέτης, δύναται να γίνει μετά την υποβολή σχετικής αίτησης του/της μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας υπογεγραμμένη από τον/την επιβλέποντα/πουσα στην Γραμματεία του προγράμματος.

Ο τρόπος συγγραφής της Μ.Δ.Ε. πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στον ‘Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας’, ο οποίος εγκρίνεται από την Ε.Π.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού. Στον ίδιο κανονισμό ορίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν την εκπόνηση των Μ.Δ.Ε.

Η Μ.Δ.Ε. υποστηρίζεται έπειτα από αίτηση του/της μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας με την υπογραφή του/της επιβλέποντος/πουσας ενώπιον της Τ.Ε.Ε. σε ειδική δημόσια και ανοικτή συνεδρίαση και σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Ε.Π.Σ. και δημοσιοποιούνται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την υποστήριξη με ευθύνη της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ.. Με την αίτηση κατατίθεται επίσης το κείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας και τυχόν δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις που έχουν προκύψει από αυτήν, καθώς και αναφορά ελέγχου του ποσοστού κειμενικής ομοιότητας (similarity ή originality report). Ο έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται από τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια στο θεσμοθετημένο από το Πανεπιστήμιο λογισμικό ελέγχου λογοκλοπής (ενδεικτικά, ‘turnitin’). Όλα τα έγγραφα στέλνονται στα μέλη της Τ.Ε.Ε. με ευθύνη των φοιτητών/τριών.

Η αξιολόγηση της Μ.Δ.Ε. στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια που αναφέρονται στον ‘Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας’.

Η Μ.Δ.Ε., εφόσον εγκριθεί από την εξεταστική επιτροπή, αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος και κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία και τη Βιβλιοθήκη του ΕΛΜΕΠΑ με σκοπό να διατεθεί σε σχετικά αποθετήρια.

Μετάβαση στο περιεχόμενο