Τρόποι Υλοποίησης – Διάρκεια

Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται ως πλήρους και ως μερικής φοίτησης. 

Τα μαθήματα θα διεξάγονται κατά κανόνα στο τέλος της εβδομάδας μία ή δύο φορές το μήνα στις εγκαταστάσεις του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης η οποία προσαυξάνεται κατά δύο (2) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, και στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση της μεταπτυχιακής διπλωματική εργασίας. 

Οι εισακτέοι μερικής φοίτησης οφείλουν να εκπληρώσουν όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις σε αντιστοιχία με τους φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης και μπορούν να δηλώσουν κατά το μέγιστο 3 μαθήματα σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στην απονομή του Δ.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβεί τη διπλάσια από την προβλεπόμενη κανονική διάρκεια φοίτησης.

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά το μέγιστο σε τριάντα πέντε (35) φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης και σε πέντε (5) φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης ανά κύκλο σπουδών. Προκειμένου να είναι το πρόγραμμα βιώσιμο και λειτουργικό ορίζεται ελάχιστος αριθμός τεσσάρων (4) ατόμων πλήρους φοίτησης για τη λειτουργία κάθε ειδίκευσης.

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης ορίζονται από την Ε.Π.Σ. και αναφέρονται στην προκήρυξη κάθε κύκλου του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που οι απουσίες σε ένα μάθημα ξεπερνούν το 25% των ωρών φοίτησης, ο/η φοιτητής/τρια θεωρείται αποτυχών/ούσα στο μάθημα αυτό και υποχρεούται στη δήλωση και παρακολούθησή του για μία ακόμη φορά, χωρίς να καταβάλει τέλη φοίτησης, την αμέσως επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί.
Μετάβαση στο περιεχόμενο