Κριτήρια Επιλογής

 

 Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής είναι η ακόλουθη:

α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, τα μέλη της οποίας ορίζονται από την Ε.Π.Σ., καταρτίζει κατ’ αρχήν έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

β) Απορρίπτει τους/τις υποψηφίους/ες που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που τυχόν έχουν αποφασισθεί από την Ε.Π.Σ.

γ) Καλεί σε συνέντευξη τους/τις υποψήφιους/ες που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια. Στόχος της συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί ποιοι/ποιες υποψήφιοι/ες είναι ικανοί/ες να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Δ.Π.Μ.Σ., συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους, αλλά και τη συνολικότερη επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.

δ) Με βάση τη συνέντευξη και την αξιολόγηση φακέλου του υποψηφίου/υποψηφίας, ιεραρχεί τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή.

ε) Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία προς πλήρωση θέση, εισάγονται όλοι/όλες οι ισοβαθμήσαντες.

H αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων, του βαθμού πτυχίου, του υπομνήματος και της συνέντευξης έχει ως εξής:

Κριτήρια Ποσόστωση
Συνέντευξη 40%
Φάκελος υποψήφιου/ας 40%
Βαθμός πτυχίου 10%
Υπόμνημα 10%

Μετάβαση στο περιεχόμενο