Οικονομικά Θέματα

 

Τα τέλη φοίτησης για το Δ.Π.Μ.Σ. ορίζονται σε 900€ ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών (2.700€ συνολικά) τόσο για το πρόγραμμα πλήρους, όσο και για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, ή όπως οριστεί με απόφαση της Ε.Π.Σ., με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τα τέλη φοίτησης δεν περιλαμβάνουν τις δαπάνες για αγορές βιβλίων ή άλλου εκπαιδευτικού υλικού που απαιτείται για κάθε μάθημα.

Σε κάθε υποψήφιο/α που γίνεται δεκτός/ή στο Δ.Π.Μ.Σ. θα στέλνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας επιστολή αποδοχής στην οποία θα δίνεται συγκεκριμένο περιθώριο από την αποστολή της, προκειμένου να καταθέσουν την προκαταβολή των διδάκτρων που απαιτείται για να κατοχυρώσουν τη θέση τους στο Δ.Π.Μ.Σ. Μετά το πέρας της προκαθορισμένης ημερομηνίας, η Ε.Π.Σ. μπορεί να προχωρήσει στην αποδοχή των επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας. Η καταβολή των τελών φοίτησης αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών.

Για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθ. 86, Ν. 4957/2022). Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Δ.Π.Μ.Σ. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στο βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δε δικαιούνται απαλλαγή.

Σε περίπτωση επαναπαρακολούθησης ή οριστικής αποχώρησης δεν επιστρέφονται τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης, εκτός και εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και αποφασίσει αιτιολογημένα διαφορετικά η Ε.Π.Σ., αλλά και δεν καταβάλλονται εκ νέου. 

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες, σύμφωνα με απόφαση της Ε.Π.Σ. με βάση ακαδημαϊκά και αντικειμενικά κριτήρια (θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο). 

Προβλέπεται ακόμη η δυνατότητα προσφοράς ανταποδοτικής εργασίας στους φοιτητές/φοιτήτριες πλήρους φοίτησης μέχρι του ποσού των 2.700€, ήτοι μείωση των τελών φοίτησης έως του ποσού των 2.700€.

Μετάβαση στο περιεχόμενο