Προϋποθέσεις εισαγωγής

 

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί: Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ενδεικτικά -και όχι περιοριστικά-, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, Επιστημών Διατροφής – Διαιτολογίας, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Δημόσιας Διοίκησης, Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Οικονομικών Επιστημών, κ.ά.

Τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη κάθε έτους είναι τα ακόλουθα:

α) Αίτηση (ηλεκτρονικά ή/και σε έντυπη μορφή) στην οποία αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων, η επιθυμητή ειδίκευση και συμμετοχή στο πρόγραμμα πλήρους ή μερικής φοίτησης, καθώς και η προκαταρκτική δήλωση μαθημάτων Β εξαμήνου.

β) Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας, καθώς και όποια άλλη δραστηριότητα κοινωνικής φύσης εκτιμά ο/η ίδιος/α ότι είναι χρήσιμο να γνωρίζει η επιτροπή αξιολόγησης.

γ) Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

δ) Αντίγραφο πτυχίου/ων με αναλυτική βαθμολογία. Οι υποψήφιοι/ες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων πριν την έναρξη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ.

ε) Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου (εάν υπάρχει).

στ) Δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (εάν υπάρχουν).

ζ) Αποδεικτικά χρόνου προϋπηρεσίας και θέση εργασίας (εάν υπάρχουν).

η) Υπόμνημα Ενδιαφέροντος στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της στο ‘Δ.Π.Μ.Σ. στην Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και της Γήρανσης’ καθώς και τα ερευνητικά του/της ενδιαφέροντα (έως 500 λέξεις).

θ) Μία (1) συστατική επιστολή, από καθηγητές ή εργοδότες.