Θέματα ηθικής & δεοντολογίας

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποχρεούνται να αναφέρουν με τον ενδεδειγμένο τρόπο εάν χρησιμοποίησαν το έργο και τις απόψεις άλλων τόσο κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κάθε παράβαση των διατάξεως περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ενδεικτικά η αντιγραφή και η λογοκλοπή, θεωρούνται σοβαρά ακαδημαϊκά παραπτώματα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου – δημοσιευμένης ή μη – χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, χωρίς σχετική αναφορά, ή η παρουσίαση εργασίας που έχει εκπονηθεί από τρίτο πρόσωπο και υποβάλλεται ως εκπονηθείσα από τους/τις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες χωρίς να προβλέπεται, μπορεί να στοιχειοθετήσει εισήγηση της Ε.Π.Σ. για διαγραφή του/της.

Κατά τις σπουδές στο Δ.Π.Μ.Σ. και στο ΕΛΜΕΠΑ, οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οφείλουν να εφαρμόζουν τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα κατά την επιστημονική έρευνα. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην τήρηση των κανόνων περί άρτιας παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας και αποτροπής, πέραν της αντιγραφής και της λογοκλοπής, της νοθείας, της χάλκευσης ή της κλοπής δεδομένων.

Η διάπραξη οποιουδήποτε παραπτώματος (misconduct) κατά την ερευνητική διαδικασία δύναται να επιφέρει κυρώσεις και συνέπειες σε όσους και όσες συμμετείχαν. Η αντιμετώπιση κάθε παραπτώματος κατά την ερευνητική διαδικασία θα γίνεται σύμφωνα με τις πάγιες ακαδημαϊκές πρακτικές και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο Πανεπιστήμιο. Κάθε παράπτωμα θα παραπέμπεται στην Ε.Π.Σ. για τις περαιτέρω ενέργειες, η οποία μπορεί, αφού προηγουμένως δώσει την δυνατότητα στους εμπλεκόμενους/ες να εκθέσουν, προφορικώς ή γραπτώς, τις απόψεις τους επί του θέματος, να εισηγηθεί στο αρμόδιο όργανο τη διαγραφή τους με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο