Αντικείμενο – Σκοπός

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την παροχή των πλέον σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου και την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων – δεξιοτήτων στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης και διαχείρισης των χρόνιων νοσημάτων, της διαιτητικής – διατροφικής πρακτικής, της διαχείρισης των προκλήσεων που σχετίζονται με την αναπηρία και της προώθησης της ενεργού και υγιούς γήρανσης μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση και με βάση σύγχρονες αρχές ηγεσίας, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και διαχείρισης των αλλαγών σε επίπεδο οργανισμών.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία άρτια εκπαιδευμένων επαγγελματιών που θα μπορούν να υλοποιήσουν διεπιστημονικές παρεμβάσεις για να ανταποκριθούν επαρκώς στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες και τα σύνθετα και πολυπαραγοντικά κλινικά, διατροφικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα των ατόμων και των οικογενειών τους μέσα από ένα κοινό πρίσμα και αποτελεσματική συνεργασία.

Κάθε ειδίκευση του μεταπτυχιακού έχει διαφορετικούς και ειδικότερους εκπαιδευτικούς στόχους οι οποίοι όμως μοιράζονται την κοινή αρχή της προσήλωσης στην επιστημονική αιχμή και τη διεπιστημονικότητα. Στους κοινούς επιστημονικούς στόχους του Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνεται η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο να:

α) Συνεργάζονται αποτελεσματικά και αρμονικά με άλλους επαγγελματίες του ίδιου ή άλλων γνωστικών αντικειμένων για την αξιολόγηση, το σχεδιασμό, και την παροχή φροντίδας που βελτιστοποιεί την υγεία και την ποιότητα ζωής των ατόμων, και των φροντιστών τους, σε όλο το φάσμα της υγείας και της ασθένειας, σε διάφορες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, καθώς και κατά την κατ’ οίκον φροντίδα.

β) Διεξάγουν επιστημονικά άρτιες παρεμβάσεις σε άτομα, οικογένειες, αλλά και την ευρύτερη κοινότητα, με σκοπό την πρόληψη και τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων και της αναπηρίας, την προαγωγή της υγιούς και της ενεργής γήρανσης, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

γ) Κατανοούν και σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και σύνθετες επαγγελματικές προσεγγίσεις για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση σωματικών, ψυχολογικών, διατροφικών, και κοινωνικών προβλημάτων.

δ) Επιδεικνύουν ικανότητες διαπραγμάτευσης και διαχείρισης των συγκρούσεων για την επίλυση θεμάτων και ανησυχιών στο πλαίσιο της διεπαγγελματικής συνεργασίας.

ε) Ανταποκρίνονται αποτελεσματικά, κατανοώντας τις σύγχρονες αρχές της ηγεσίας, στη λειτουργία μιας διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, είτε ως μέλη, είτε ως επικεφαλής της.

στ) Διεξάγουν άρτια σχεδιασμένη επιστημονική έρευνα σε επιμέρους τομείς του μεταπτυχιακού με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης.

ζ) Είναι άριστα προετοιμασμένοι/ες για διδακτορικές σπουδές.

Η καινοτομία του Δ.Π.Μ.Σ. έγκειται στη διεπιστημονική προσέγγιση των πολλαπλών προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες κατά τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων, της αναπηρίας και της γήρανσης, αλλά και στην ανάπτυξη νέων τομέων επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο