Οδηγίες Συγγραφής

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες. Στο ΦΕΚ (Τεύχος B’ 2751/25.05.2022) ίδρυσης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Π.Σ.) με τίτλο «Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και της Γήρανσης – MSc in Interdisciplinary Management of Chronic Diseases, Disability and Ageing» αναφέρονται οι βασικές αρχές της εκπόνησης της Μ.Δ.Ε., οι οποίες εξειδικεύονται και στον παρόντα Κανονισμό Εκπόνησης Μ.Δ.Ε.

Κανονισμός Εκπόνησης ΜΔΕ