Δομή σπουδών

 

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 8 υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων, ενός μαθήματος χωρίς τελικές εξετάσεις και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει 7.5 πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.), ενώ συνολικά τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) Π.Μ. ανά εξάμηνο σπουδών και συνολικά εξήντα (60) Π.Μ. σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS). Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) Π.Μ. Ο συνολικός φόρτος εργασίας του μεταπτυχιακού είναι ενενήντα (90) Π.Μ. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Κατά τη διάρκεια του Α εξαμήνου οι φοιτητές/τριες θα παρακολουθούν 4 κοινά υποχρεωτικά μαθήματα. Στο Β εξάμηνο οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να επιλέξουν μία από τις τρεις προσφερόμενες ειδικεύσεις, κάθε μία από τις οποίες συνοδεύεται με την παρακολούθηση 2 υποχρεωτικών και 2 οποιονδήποτε επιπλέον μαθημάτων ανά ειδίκευση (συνολικά 4 μαθήματα ανά ειδίκευση και στο δεύτερο εξάμηνο).

Οι φοιτητές/τριες θα λάβουν πτυχίο σε μία μόνο ειδίκευση που θα δηλώσουν, ακόμη και εάν παρακολουθήσουν τα τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα δύο ειδικεύσεων. Εάν οι φοιτητές/τριες δεν επιλέξουν ειδίκευση, μπορούν να δηλώσουν στο Β εξάμηνο οποιαδήποτε 4 από τα προσφερόμενα μαθήματα επιθυμούν.

Στο τρίτο και τελευταίο εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή εργασία.

Το Πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

Α ΕΞΑΜΗΝΟ (Κοινή υποχρεωτική παρακολούθηση για όλους/ες τους φοιτητές/τριες)
Μάθημα ECTS
ΧΝΑ-Α01: Αρχές Διεπαγγελματικής Συνεργατικής Πρακτικής 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Α02: Διεπιστημονική Προσέγγιση για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Α03: Κατανοώντας την Υγεία και τους Προσδιοριστές της 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Α04: Μεθοδολογία Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας 7.5 ECTS
Μάθημα υποχρεωτικής παρακολούθησης χωρίς τελικές εξετάσεις
ΧΝΑ-Α05: Βιοστατιστική – Ανάλυση δεδομένων  
Β ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1: Ηγεσία σε Διεπιστημονικές Ομάδες Υγείας και Πρόνοιας
ΧΝΑ-Β01: Ηγεσία σε Διεπιστημονικές Ομάδες Υγείας και Πρόνοιας 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Β02: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 7.5 ECTS
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 2: Κοινωνική Εργασία στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων και Αναπηρίας 
ΧΝΑ-Β03: Φύλο και Υγεία 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Β04: Χρόνιες Ασθένειες, Αναπηρία και Ενδυνάμωση 7.5 ECTS
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 3: Τεκμηριωμένη Διαιτητική Πρακτική στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων και Αναπηρίας
ΧΝΑ-Β05: Τεκμηριωμένη Διαιτητική Πρακτική 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Β06: Τεκμηριωμένη Διατροφή στη Δημόσια Υγεία 7.5 ECTS

 

Β ΕΞΑΜΗΝΟ – Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής – κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
ΧΝΑ-Β07: Πρόληψη και Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων και Αναπηρίας 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Β08: Σύγχρονες Προσεγγίσεις για τις Συμπεριφορές Υγείας και την Τροποποίηση Συμπεριφοράς 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Β09: Δεξιότητες Διαπροσωπικής Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Β10: Ευεξία και Ευζωία υποστηριζόμενες από Τεχνολογίες Πληροφορικής 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Β11: Διαχείριση απώλειας και Πένθους 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Β12: Οργανωσιακή Κουλτούρα και Διαχείριση Αλλαγών 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Β13: Σύσταση Σώματος και Ενεργειακή Δαπάνη ως Δείκτες Βελτίωσης της Υγείας 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Β14: Διατροφή, Τρόφιμα και Μεταβολισμός 7.5 ECTS
ΧΝΑ-Β15: Διεπιστημονική Προσέγγιση για Βιώσιμα Πρότυπα Διατροφής 7.5 ECTS

 

Σημείωση: Δεν θα προσφέρονται όλα τα μαθήματα επιλογής σε όλους τους κύκλους σπουδών. 

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΧΝΑ-Γ1: Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS

 

Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται και ως μερικής φοίτησης. Οι εισακτέοι μερικής φοίτησης οφείλουν να εκπληρώσουν όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις σε αντιστοιχία με τους φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης και μπορούν να δηλώσουν κατά το μέγιστο 3 μαθήματα σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών.

 

Οι φοιτητές/τριες, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν στο Β εξάμηνο σπουδών επιπλέον των τεσσάρων (4) μαθημάτων που είναι απαραίτητα για τη λήψη του τίτλου, να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μάθημα προσφέρεται την συγκεκριμένη περίοδο χωρίς να καταβάλουν επιπλέον τέλη φοίτησης. Σε αυτήν την περίπτωση οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται στο να συμμετέχουν πλήρως στην εκπαιδευτική διαδικασία και στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος/μαθημάτων. Τα επιπλέον μαθήματα θα αναγράφονται στην Αναλυτική Βαθμολογία και στο Παράρτημα Διπλώματος.
Μετάβαση στο περιεχόμενο